Vi tilbyder professionelle IT services

 

Forretningsbetingelser

Forsiden > Forretningsbetingelser
 
 

Følgende betingelser og vilkår er opdateret den 1. marts 2008:
Enhver ydelse, som leveres af IToverblik ApS til Kunden, udføres under de nedenfor anførte forretningsbetingelser. Kunden accepterer at forretningsbetingelserne skal være en del af aftalen ved at betale tilsendte faktura. Kunden tiltræder således, at en juridisk bindende aftale mellem IToverblik ApS og Kunden indgår en almindelig skriftlig aftale.

Betalinger

Alle prisangivelser er inklusiv moms og eksklusiv eventuelle andre afgifter. Abonnementsbetalinger faktureres forud. Brugsafhængige beløb opgøres for hver måned og anføres på førstkommende faktura. Alle beløb forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato og betales via fakturaens medfølgende girokort eller gennem bank/girokonto som anført på fakturaen. Ved for sen betaling beregnes der morarente på 2 % af det skyldige beløb pr. måned fra forfaldstidspunktet og ved fremsendelse af rykkerskrivelser tillægges regningsbeløbet kr. 100 for hver rykkerskrivelse. Såfremt De ikke betaler det forfaldne beløb inkl. renter senest 10 dage fra rykkerskrivelsens forfald, bliver der pålagt yderligere inddrivelsesomkostninger i form af rente, rykkergebyrer, inkassogebyr, inkassoomkostninger, retsafgifter m.v. Disse omkostninger er betydelige, og skal afholdes af Dem.

Kundens pligter

Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at han har retten til det pågældende navn, og kunden friholder IToverblik ApS for ethvert ansvar, der måtte følge af, at kunden ved oprettelse eller anvendelse af domænenavn krænker andres rettigheder herunder varemærkerettigheder. Kunden forpligter sig til at anvende den tildelte plads og dertil knyttede ydelser på en sådan måde, at der ikke herved krænkes gældende love eller forskrifter. Kunden må således ikke under nogen omstændigheder under anvendelse af ydelserne fra IToverblik ApS give adgang til pædofilt, pornografisk, racistisk eller andet materiale, som i almindelighed anses for groft krænkende. Ligeledes forpligter kunden sig til ikke at etablere links til andre steder på Internettet, hvor sådant materiale må antages at være tilgængeligt. Kunden forpligter sig til ikke at krænke andres immaterielle rettigheder eller i øvrigt medvirke til, at sådanne krænkelser vil kunne finde sted. Kunden må således ikke uden tilladelser fra rettighedshaverne stille ophavsretligt beskyttet materiale som eksempelvis litterære værker, billeder og musik til rådighed for andre eller etablere links til andre steder på Internettet, hvor sådant materiale må antages at være tilgængeligt. Såfremt IToverblik ApS konstaterer overtrædelser af Kundens pligter som anført ovenfor, betragtes det som væsentlig misligholdelse, og IToverblik ApS kan med øjeblikkelig virkning ophæve den indgåede aftale og således afbryde enhver forbindelse til Kundens domæne.

Immaterielle Rettigheder

IToverblik ApS bevarer alle rettigheder til software, knowhow, opfindelser og lignende, som udvikles eller anvendes af IToverblik ApS i forbindelse med de aftalte leverancer. Alle rettigheder til data, der tilvejebringes af kunden, tilhører kunden eller tredje part.

Leverancer

IToverblik ApS stiller serverplads til rådighed og den allokerede serverplads med tilhørende processor- og liniekapacitet er baseret på en forudsætning om, at der ikke indgår ekstreme belastninger i brugsmønsteret. Såfremt IToverblik ApS konstaterer belastninger, som i væsentlig grad påvirker den generelle afvikling af ydelser for Kunden eller IToverblik ApS øvrige kunder, kan IToverblik ApS kræve, at Kunden øjeblikkelig reducerer den ekstreme brug eller belastning til et niveau, hvor sædvanlig driftsafvikling kan finde sted. Såfremt Kunden ikke er indstillet herpå, eller en sådan udvidelse ikke er mulig uden betydelige omkostninger for kunden, kan IToverblik ApS opsige abonnementet med øjeblikkeligt varsel.

Ansvarsbegrænsning

IToverblik ApS er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af IToverblik ApS med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag: - Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige den årlige betaling for den service, som har givet anledning til at kravet rejses. - IToverblik ApS skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes at IToverblik ApS ydelser ikke kan anvendes som forudsat, tab som følge af, at aftaler med tredjemænd falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder eller forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed. - Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra Jay.Net A/S eller anden netværksoperatør eller underleverandør, kan kunden ikke opnå erstatning fra IToverblik ApS.

Mail

Kunder bliver automatisk inkluderet i vores drift & nyheds mailingliste.

Driftsikkerhed

IToverblik ApS forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder IToverblik sig endvidere ret til, til enhver tid, at skaffe sig adgang til vores kunders brugerdata. Sker dette, vil IToverblik's medarbejdere være underlagt en tavshedspligt. Al anden adgang til brugerdata kræver en accept fra kunden eller en retskendelse.

Force Majeure

Såfremt IToverblik ApS ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger uden for IToverblik ApS kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, svigtende ydelser fra tele- og netværksleverandører eller lignende skal IToverblik ApS være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser så længe sådan situation består. Kunden vil tilsvarende få en til den nævnte periode svarende forholdsmæssig reduktion af abonnementsbetalingerne for de ydelser, som ikke er til rådighed på grund af de nævnte forhold. Er de aftalte ydelser ikke til rådighed for kunden senest efter 10 dage, kan kunden opsige aftalen uden varsel, og der vil da ske en opgørelse af betalingsforpligtelserne med opsigelsesdatoen som skæringsdag, idet der dog som nævnt ovenfor ikke skal betales for den periode, hvor en ydelse ikke har været til rådighed for kunden.

Backup

Kunden skal til enhver tid sikre sig mod at data og andre informationer går tabt eller forvanskes ved løbende at tage backup kopier af indholdet på den tildelte serverplads. IToverblik ApS vil etablere backup procedurer på daglig basis, men tager det forbehold, at det til trods herfor kan være muligt, at kundens data og informationer ikke kan retableres efter et systemnedbrud.

Opsigelse

Den aftalte service kan af Kunden eller IToverblik ApS opsiges med 30 dages varsel til den første i måneden. Kunden betaler abonnementsafgifter og andre ydelser frem til den dato, hvor ydelsen skal ophøre såfremt det nuværende abonnement ikke er gældende frem til opsigelsesdatoen. Er abonnementet gældende i denne periode eller længere frem kan abonnementet opsiges med 30 dages varsel, dog kan det overskydende beløb ikke udbetales. Senest på denne dato skal kunden flytte eller slette alle data og informationer, som befinder sig på den tildelte serverplads, og kunden skal ligeledes sørge for at oprette nyt domæne andetsteds, hvis han ønsker fortsat at kunne modtage e-mail, således at e-mail fremover kan adresseres til det nye domæne. IToverblik ApS er fra det tidspunkt, hvor opsigelsen er effektiv berettiget til at stille den pågældende serverplads til rådighed for andre kunder, og domænet nedlægges hos IToverblik ApS således, at IToverblik ApS ikke vil modtage post eller anden kommunikation til Kunden.

Ændring af Forretningsbetingelser og Priser

IToverblik ApS har ret til at ændre vilkår og priser med 30 dages skriftlig varsel (e-mail) til ikrafttrædelse den første i måneden. Såfremt kunden i denne anledning måtte ønske at opsige abonnementet kan aftalen opsiges som anført ovenfor.